Nieuws

RDA blijft in 2015 op 60%
22-01-2015
De minister van Economische Zaken heeft het percentage voor de Research & Development Aftrek (RDA) voor 2015 vastgesteld op 60. De RDA is een extra fiscale aftrek voor andere kosten en uitgaven voor Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O) dan de loonkosten die onder de WBSO vallen. Het RDA-percentage kan ieder jaar worden gewijzigd.
Lees verder...

Aanpassing besluit fiscale eenheid
22-01-2015
Het Hof van Justitie EU heeft eerder dit jaar in reactie op prejudiciële vragen van Hof Amsterdam geoordeeld dat het Nederlandse regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting op onderdelen tekort schiet. De vragen van Hof Amsterdam betroffen de onmogelijkheid om een fiscale eenheid te vormen tussen een moedermaatschappij en
Lees verder...

Waardering verpachte grond
22-01-2015
Bezittingen in box 3 van de inkomstenbelasting moeten worden aangegeven voor de waarde in het economische verkeer op de peildatum. Voor onroerende zaken is dat meestal de WOZ-waarde. De Belastingdienst publiceert jaarlijks cijfers voor de waardering van verpachte grond, die in box 3 valt. Deze cijfers zijn te vinden op de website
Lees verder...

Parkeren of laden en lossen?
22-01-2015
Een van de mogelijke gemeentelijke heffingen is de parkeerbelasting. De Gemeentewet omschrijft parkeren als het gedurende een aaneengesloten periode laten staan van een voertuig anders dan voor het onmiddellijk in- en uitstappen van personen of het onmiddellijk laden of lossen van zaken. De Hoge Raad heeft vervolgens uitgelegd dat onder
Lees verder...

Ketenbepaling arbeidsrecht niet omzeilen met vaststellingsovereenkomst
15-01-2015
Volgens de Hoge Raad kan de zogenaamde ketenbepaling in het arbeidsrecht niet worden omzeild door een arbeidsovereenkomst te sluiten voor onbepaalde tijd en tegelijk een aanvullende overeenkomst te sluiten waarin staat wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. De ketenbepaling houdt in dat niet meer dan drie opvolgende arbeidsovereenkomsten
Lees verder...

Voorwaardelijke vergoeding privégebruik auto
15-01-2015
Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt die ook privé gebruikt mag worden, moet de werkgever rekening houden met een bijtelling voor privégebruik van de auto. De bijtelling wordt verminderd met de vergoeding die de werknemer betaalt voor privégebruik. Er hoeft geen bijtelling te worden gedaan als blijkt dat
Lees verder...

Kamervragen mogelijk misbruik premiekortingsregeling
15-01-2015
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de premiekortingsregeling voor oudere werknemers beantwoord. Eind augustus 2013 werd de regeling toegepast voor ruim 35.000 oudere werknemers. De mate van gebruik van de regeling in 2014 is nog niet bekend. Volgens de vragensteller laat de regelgeving toe dat
Lees verder...

Wijzigingen arbeidsrecht
09-01-2015
Per 1 januari 2015 zijn er belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht doorgevoerd. Zo is de Wet Werk en Zekerheid van kracht geworden, evenals de Wet Modernisering Regelingen voor Verlof en Arbeidstijden. Onderstaand een overzicht van de maatregelen. Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015Deze wijzigingen zien met name
Lees verder...

Premies werknemersverzekeringen 2015
09-01-2015
Voor 2015 gelden de volgende premiepercentages voor de werknemersverzekeringen WW-Awf 2,07% WAO/WIA basis 5,25% Bijdrage kinderopvang 0,50% Whk variabel, zie beschikking Zvw 6,95% Idem, bijdrage werknemer (indien van toepassing) 4,85% Idem, zeevarenden 0,00% Ufo 0,78% Maximum premieloon per
Lees verder...

Wijzigingen loonbelasting
09-01-2015
Per 1 januari 2015 zijn de volgende zaken gewijzigd in de loonbelasting. 80%-regeling voor afkoop levenslooptegoedIn 2013 konden deelnemers aan de levensloopregeling het levenslooptegoed volledig opnemen, waarbij over slechts 80% van het levenslooptegoed op 31 december 2011 loonheffingen werden ingehouden. Wie in 2013 geen gebruik heeft
Lees verder...

Investeringsaftrek 2015
09-01-2015
De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om de investeringen in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van investeringsaftrek: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), energie-investeringsaftrek (EIA) en milieu-investeringsaftrek (MIA). De bedragen voor 2015 zijn als volgt. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Lees verder...

Wijzigingen IB 2015
09-01-2015
Met ingang van 1 januari 2015 zijn de volgende zaken gewijzigd in de inkomstenbelasting. Tarieven box 1Het tarief in de eerste schijf bedraagt 8,35% (2014: 5,15%). Het tarief in de tweede schijf bedraagt 13,85% (2014: 10,85%). De tarieven in de derde en de vierde schijf zijn gelijk gebleven. Inclusief 28,15% (2014: 31,15%) premies
Lees verder...

Vooraf ingevulde aangifte voor 1 mei 2015 indienen
24-12-2014
De vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting over 2014 staat vanaf 1 maart 2015 klaar. Anders dan in voorgaande jaren moet de aangifte niet vóór 1 april maar voor 1 mei 2015 binnen zijn. De gegevens die de Belastingdienst vooraf op de aangifte heeft ingevuld, moeten worden gecontroleerd en waar nodig worden aangevuld. Wie zijn aangifte
Lees verder...

Regime fiscale eenheid wordt aangepast
24-12-2014
Het Hof van Justitie EU heeft eerder dit jaar in reactie op prejudiciële vragen van Hof Amsterdam geoordeeld dat het Nederlandse regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting op onderdelen tekort schiet. De vragen van Hof Amsterdam betroffen de onmogelijkheid om een fiscale eenheid te vormen tussen een moedermaatschappij en
Lees verder...

Uitkoopsom medevennoot niet in een keer ten laste van winst
24-12-2014
In een procedure over de uitkoop van een vennoot en de aan de uittreder betaalde goodwill ging het over de vraag of de overblijvende vennoten hun aandeel in de goodwill moesten activeren en vervolgens jaarlijks afschrijven of in een keer in aftrek van de winst mocht brengen. Bepalend daarvoor was of de uitkoop noodzakelijk was om de
Lees verder...