Nieuws

Aftrap voor nationale pensioendialoog
29-08-2014
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nieuwe website gelanceerd: http://denationalepensioendialoog.nl/. Via deze website wil de staatssecretaris onderzoeken hoe het pensioenstelsel beter kan aansluiten op de wijze waarop mensen werken en leven. Dat gebeurt in samenspraak met de pensioensector en de bevolking.
Lees verder...

EU pleit voor lagere belasting op arbeid
28-08-2014
De ministers van Financiën van de Eurogroep pleiten voor een lagere belasting op arbeid. Die zou gecompenseerd moeten worden door een verhoging van de belasting op consumptiegoederen en/of milieubelastingen. Over dat advies zijn Kamervragen gesteld. In reactie daarop zegt de staatssecretaris van Financiën dat de keuze voor een
Lees verder...

Teruggaaf btw uit ander EU-land
27-08-2014
In Nederland gevestigde ondernemers die btw hebben betaald in een ander EU-land kunnen deze btw via de Nederlandse Belastingdienst terugvragen. Dat gebeurt via een speciaal formulier dat te vinden is op deze website: https://eubtw.belastingdienst.nl/vrca-applicant/. Voor een verzoek om teruggaaf gelden de volgende voorwaarden:- de
Lees verder...

Vorderingen binnen samenwerkingsverband
21-08-2014
Een echtpaar dreef met hun zoon een onderneming in maatschapsverband. De drie maten van een maatschap hadden op 31 december 2006 ieder een negatief kapitaal. De hoogste negatieve kapitaalstand bedroeg € 334.152. De andere maten hadden een negatief kapitaal van € 107.192. Het negatieve kapitaal was aanwezig vanaf het begin van de maatschap
Lees verder...

Subsidie voor plannen ter vermindering ammoniakuitstoot
20-08-2014
De staatssecretaris van Economische Zaken stelt € 4,5 miljoen beschikbaar voor vernieuwende plannen om de uitstoot van ammoniak tegen te gaan. De regeling geldt voor voorstellen die zijn gericht op innovatieve voer- en managementmaatregelen of op vernieuwing in stallen. De staatssecretaris wil met deze regeling de hoeveelheid stikstof
Lees verder...

Voorstel invoering dwangakkoord buiten faillissement
20-08-2014
Waar voor particulieren de mogelijkheid bestaat om met de schuldsaneringsregeling een faillissement te voorkomen, ontbreekt een dergelijke mogelijkheid voor ondernemingen. In voorbereiding is een aanpassing van de Faillissementswet die het mogelijk moet maken om een dwangakkoord buiten faillissement tot stand te brengen. Op die manier
Lees verder...

Werktijdverkorting mogelijk door Russische boycot
20-08-2014
De Russische boycot van producten uit de EU is volgens het kabinet een buitengewone omstandigheid die niet tot het gewone ondernemersrisico kan worden gerekend. Daarom heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de regeling werktijdverkorting (WTV) opengesteld. Bedrijven die door de boycot getroffen zijn, zoals
Lees verder...

Vergoeding deskundigenrapport
20-08-2014
Bij een bezwaar- of beroepprocedure kan gevraagd worden om een vergoeding voor gemaakte kosten. Het gaat om kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand en om kosten van een ingeschakelde deskundige. Om in aanmerking te komen voor toekenning van een vergoeding voor de kosten van een deskundige is niet nodig dat zijn
Lees verder...

Nieuw besluit onderwijsvrijstelling
14-08-2014
De staatssecretaris van Financiën heeft een beleidsbesluit over de toepassing van de onderwijsvrijstelling in de omzetbelasting geactualiseerd. In deze versie van het besluit wordt ingegaan op het onderscheid tussen openbare en bijzondere onderwijsinstellingen en op de gevolgen daarvan. Met ingang van 1 januari 2014 is het Register Kort
Lees verder...

Herziening na overgang algemeenheid van goederen
13-08-2014
De overgang van een algemeenheid van goederen is geen levering voor de omzetbelasting. Degene op wie de goederen overgaan, treedt in de plaats van de ondernemer die de goederen overdraagt. Dat in de plaats treden houdt in dat rechten en verplichtingen van de overdrager overgaan op de overnemer. Dat heeft gevolgen voor de toepassing van de
Lees verder...

Pseudo-eindheffing hoog loon
06-08-2014
Eén van de maatregelen om het begrotingstekort terug te brengen is de invoering van de tijdelijke pseudo-eindheffing hoog loon. Deze heffing is per 1 januari 2013 opgenomen in de Wet op de Loonbelasting. De regeling houdt in dat de werkgever in 2013 een eindheffing verschuldigd was over het loon van werknemers voor zover dat in 2012 meer
Lees verder...

Omzetting huurschuld in lening
06-08-2014
Bij een geldlening tussen gelieerde partijen wordt voor de fiscale winstberekening uitgegaan van een zakelijke rente. De hoogte van de rente hangt ondermeer af van de verstrekte zekerheden en de looptijd van de lening. Wanneer geen rente kan worden bepaald waartegen een onafhankelijke derde deze lening zou willen verstrekken onder
Lees verder...

Geen MKB-winstvrijstelling voor dga
31-07-2014
IB-ondernemers kunnen op grond van de MKB-winstvrijstelling een percentage van hun winst onbelast genieten. In feite betekent de MKB-winstvrijstelling een verlaging van het IB-tarief voor winst uit onderneming. Een dga claimde in zijn aangifte IB de MKB-winstvrijstelling over zijn salaris. De dga deed daarbij een beroep op het
Lees verder...

Schadevergoeding valt niet onder deelnemingsvrijstelling
30-07-2014
De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting moet voorkomen dat winst tweemaal wordt belast. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op voor- en nadelen van een aandelenbelang. Voorwaarde voor toepassing van de deelnemingsvrijstelling is een aandelenbelang van 5% of meer. De deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing
Lees verder...

Achterwaartse verliesverrekening
30-07-2014
De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit uit 2012 over de verruimde achterwaartse verliesverrekening geactualiseerd. De verrekening van verliezen in de vennootschapsbelasting is mogelijk met winst van het voorgaande jaar en met winsten van de 9 volgende jaren. Voor de jaren 2009 tot en met 2011 kon gekozen worden voor
Lees verder...