Nieuws

Geen MKB-winstvrijstelling voor dga
31-07-2014
IB-ondernemers kunnen op grond van de MKB-winstvrijstelling een percentage van hun winst onbelast genieten. In feite betekent de MKB-winstvrijstelling een verlaging van het IB-tarief voor winst uit onderneming. Een dga claimde in zijn aangifte IB de MKB-winstvrijstelling over zijn salaris. De dga deed daarbij een beroep op het
Lees verder...

Schadevergoeding valt niet onder deelnemingsvrijstelling
30-07-2014
De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting moet voorkomen dat winst tweemaal wordt belast. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op voor- en nadelen van een aandelenbelang. Voorwaarde voor toepassing van de deelnemingsvrijstelling is een aandelenbelang van 5% of meer. De deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing
Lees verder...

Achterwaartse verliesverrekening
30-07-2014
De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit uit 2012 over de verruimde achterwaartse verliesverrekening geactualiseerd. De verrekening van verliezen in de vennootschapsbelasting is mogelijk met winst van het voorgaande jaar en met winsten van de 9 volgende jaren. Voor de jaren 2009 tot en met 2011 kon gekozen worden voor
Lees verder...

Wijziging huwelijksgoederenrecht op komst
23-07-2014
Uitgangspunt van het Nederlandse het huwelijksvermogensrecht is de wettelijke algehele gemeenschap van goederen. Wie niet van tevoren huwelijkse voorwaarden laat opmaken om de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk afwijkend te regelen, trouwt in gemeenschap van goederen. Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend ter
Lees verder...

Overname exploitatie onderneming
23-07-2014
Een procedure voor Hof Den Haag had betrekking op de vraag of een ondernemer zijn onderneming had overgedragen tegen een periodieke vergoeding of zijn onderneming verhuurde. Afhankelijk van het antwoord op die vraag moest over de ontvangen termijnen omzetbelasting worden berekend. De exploitant van een kinderdagcentrum verhuurde per 1
Lees verder...

Onduidelijke bepaling over overname leaseauto bij einde dienstverband
23-07-2014
De leaseregeling van een werkgever bevatte een bepaling waardoor bij einde dienstverband de werknemer verplicht kon worden om het leasecontract voort te zetten of de auto over te nemen. Deze bepaling gold wanneer het ontslag aan de werknemer te wijten was en de auto ook privé door de werknemer werd gebruikt. Een werkneemster gebruikte
Lees verder...

Aanvullend actieplan mkb-financiering
23-07-2014
In de vorm van het aanvullende actieplan mkb-financiering neemt het kabinet maatregelen om het eigen vermogen van mkb-ers te versterken, het financieringsaanbod te verbreden en ondernemersvaardigheden te verbeteren. Versterking van het eigen vermogen gebeurt doordat het ministerie van Economische Zaken zich voor € 500 miljoen garant stelt
Lees verder...

Geen verplichte herwaardering bij inbreng
17-07-2014
De winst van een ondernemer wordt bepaald met inachtneming van de beginselen van goed koopmansgebruik. Die beginselen houden ondermeer in dat winst pas genomen hoeft te worden wanneer deze is gerealiseerd en dat verliezen genomen kunnen worden wanneer zij voorzienbaar zijn. Wanneer een ondernemer een activum voor een hogere waarde dan
Lees verder...

Ruim gebruik van versoepelde inkeerregeling
16-07-2014
Van 2 september 2013 tot 1 juli 2014 konden mensen gebruik maken van een versoepeling in de inkeerregeling. Op die manier konden zij zonder boete verzwegen vermogen melden bij de Belastingdienst. Ruim 12.000 mensen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Naar verwachting levert deze actie ongeveer € 900 miljoen aan
Lees verder...

Subsidieregeling innovatieve Scheepsbouw
16-07-2014
De minister van Economische Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de Europese Commissie verlenging van de Subsidieregeling innovatieve Scheepsbouw (SIS) heeft goedgekeurd. Goedkeuring van de Commissie moet zijn verleend voordat subsidie kan worden verstrekt. De SIS is gepubliceerd in de Staatscourant van 19 juni en
Lees verder...

Kamerbrief btw-onderwerpen
16-07-2014
De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over enkele btw-onderwerpen. Het gaat om het tarief voor isolatiewerkzaamheden, de vrijstelling voor zzp-ers in de zorg en het hanteren van een ander btw-nummer dan het BSN voor zzp-ers. Sinds 1 januari 2014 geldt voor isolatiewerkzaamheden niet langer het
Lees verder...

Regeling premiekorting jongeren
10-07-2014
Op 1 juli 2014 is de premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigde jongeren van kracht geworden. De regeling is tijdelijk en bedoeld om jongeren perspectief te bieden op een plaats op de arbeidsmarkt. De regeling geldt voor nieuwe banen in de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016. Voor iedere aangenomen jongere
Lees verder...

Einde terbeschikkingstelling
09-07-2014
De verhuur van een pand aan een vennootschap door iemand die in die vennootschap een aanmerkelijk belang heeft, is een werkzaamheid die wordt belast in box 1. Die werkzaamheid eindigt op het moment waarop niet langer sprake is van een aanmerkelijk belang, ook al wordt de verhuur gewoon voortgezet. Het pand gaat op dat moment van box 1
Lees verder...

Uitbreiding afvalstoffenheffing aangekondigd
09-07-2014
Per 1 april 2014 is de afvalstoffenbelasting weer ingevoerd voor stortafval. De beoogde opbrengst van de afvalstoffenbelasting is € 100 miljoen per jaar. Omdat dit bedrag niet gehaald gaat worden in de huidige vorm, stelt de staatssecretaris van Financiën voor om ook afvalstoffenbelasting te heffen over afval dat wordt aangeboden voor
Lees verder...

Kabinet ziet af van invoering winstbox
09-07-2014
De zogenaamde winstbox komt er niet. Dat heeft de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer meegedeeld. De invoering van de winstbox als vierde box in de Wet IB 2001 is een van de onderdelen van het regeerakkoord. In deze vierde box zou de winst van IB-ondernemers worden belast. Nu valt de winst net als inkomen uit
Lees verder...