Nieuws

Hypotheekrenteaftrek woning in aanbouw
18-12-2014
De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat de wet hypotheekrenteaftrek voor een eigen woning niet toestaat voor het moment waarop met heien of het leggen van de fundering is begonnen. Deze uitleg van het begrip woning in aanbouw is beperkter dan de wetgever heeft bedoeld. Volgens die bedoeling is al sprake van een eigen woning wanneer de
Lees verder...

Belastingplan 2015 aangenomen
18-12-2014
De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2015 aangenomen. De Eerste Kamer heeft tijdens het debat een motie aangenomen waarin wordt gevraagd om uiterlijk op Prinsjesdag 2015 een uitgebreid voorstel voor belastingherziening te presenteren, inclusief de eerste concrete stappen. Een motie om het bevorderen van duurzaamheid toe te voegen aan
Lees verder...

Kamervragen wijzigingen pensioengebied
18-12-2014
De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de wijzigingen op pensioengebied beantwoord. Het gaat om de wijzigingen die ingaan op 1 januari 2015. Pensioenregelingen moeten per die datum worden aangepast aan de pensioenmaximering op € 100.000 en de verlaging van de opbouw. Als de nieuwe pensioenregeling nog vóór 1 januari 2015
Lees verder...

Verwijtbaar werkloos
18-12-2014
Wil een werknemer na beëindiging van zijn dienstbetrekking recht hebben op een WW-uitkering, dan mag hij niet verwijtbaar werkloos zijn. Een werknemer is onder meer verwijtbaar werkloos als de dienstbetrekking op zijn verzoek is beëindigd terwijl voortzetting daarvan niet zo bezwaarlijk was dat dit niet van hem kon worden verlangd. Het
Lees verder...

Geen crisisheffing over bijzondere beloning in 2012
12-12-2014
Een van de maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 is de tijdelijke crisisheffing voor lonen boven € 150.000. Deze crisisheffing was aanvankelijk bedoeld als eenmalige heffing in 2013 over het loon van 2012. De crisisheffing was gegoten in de vorm van een (pseudo) eindheffing met een tarief van 16%. De crisisheffing bleef beperkt tot
Lees verder...

Verdeling box 3-vermogen bij inkeer
11-12-2014
Een belastingplichtige en zijn fiscale partner kunnen in hun aangiften inkomstenbelasting zelf de verdeling kiezen van hun vermogen in box 3. Maken zij geen keuze, dan gaat de wet uit van de veronderstelling dat ieder van hen 50% van het vermogen in box 3 bezit. Tot het moment waarop de aanslagen inkomstenbelasting van de
Lees verder...

Aansprakelijkheid belasting fiscale eenheid
11-12-2014
De samenstellende delen van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting zijn op grond van de Invorderingswet hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelasting van de fiscale eenheid. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid blijft ook bestaan als de fiscale eenheid er niet meer is, maar de inspecteur niet schriftelijk in kennis is gesteld van dat
Lees verder...

Niet bedongen rente was uitdeling
11-12-2014
Transacties tussen een dga en zijn BV moeten zakelijk zijn. Is dat niet het geval, dan kan dat leiden tot winstcorrecties bij de BV en tot uitdelingen van winst aan de dga. Het niet bedingen van rente over een vordering kan onzakelijk zijn. Een dga met een 50%-belang had een schuld van € 136.500 aan de BV. Volgens de overeenkomst van
Lees verder...

Innovatiebox blijft
11-12-2014
In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van Financiën gezegd dat het afschaffen van de innovatiebox niet aan de orde is. De G20 landen zouden op het punt staan om dergelijke regelingen af te schaffen, maar dat blijkt niet juist te zijn. De discussie in de G20 gaat over het voorkomen van misbruik van dergelijke regelingen. Met
Lees verder...

Memorie van antwoord Belastingplan 2015
11-12-2014
De staatssecretaris van Financiën heeft de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel Belastingplan 2015 naar de Eerste Kamer gestuurd. Twee belangrijke onderwerpen die worden aangesneden in de memorie van antwoord zijn de herziening van het belastingstelsel en de toekomst van pensioenvoorzieningen in eigen beheer. Het kabinet vindt
Lees verder...

Geen cassatie tegen ondernemerschap verpleegkundige in thuiszorg
04-12-2014
De staatssecretaris van Financiën gaat niet in cassatie tegen een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden over het ondernemerschap van een verpleegkundige in de thuiszorg. Volgens de Belastingdienst kwalificeerden de werkzaamheden als resultaat uit overige werkzaamheden. De procedure had betrekking op een gediplomeerd verpleegkundige die was
Lees verder...

Gebruikelijk loon
04-12-2014
De gebruikelijkloonregeling schrijft voor dat een werknemer met een aanmerkelijk belang in het bedrijf van de werkgever tenminste een gebruikelijk loon voor zijn werkzaamheden moet ontvangen. De Wet op de Loonbelasting bevat een normbedrag, dat voor het jaar 2012 € 42.000 bedroeg. De Belastingdienst kan het loon van een werknemer met een
Lees verder...

Verlies op aandelen in NV werkgever
04-12-2014
Een werknemer maakte gebruik van de hem geboden mogelijkheid om certificaten van aandelen in het bedrijf van zijn werkgever te kopen. De certificaten van aandelen verkreeg de werknemer in de privésfeer en niet in de loonsfeer. Duidelijk was dat de overeenkomst waarbij de certificaten werden overgedragen geen deel uitmaakte van de
Lees verder...

Verlengde betaaltermijn aanslag IB 2014
04-12-2014
Voor de aanslag inkomstenbelasting 2014 geldt een langere betaaltermijn. De gebruikelijke termijn voor het betalen van een belastingaanslag is zes weken. Voor de aanslagen inkomstenbelasting 2014 wordt de termijn met vier maanden verlengd. Over de verlengde betaaltermijn wordt geen invorderingsrente berekend. De verlenging van de
Lees verder...

Zonder beschikking fiscale eenheid geen hoofdelijke aansprakelijkheid
27-11-2014
Ondernemers voor de omzetbelasting kunnen een fiscale eenheid vormen als zij in financieel, organisatorisch en economisch opzicht onderling voldoende zijn verweven. Het bestaan van een fiscale eenheid wordt bij beschikking vastgesteld. De Belastingdienst geeft de beschikking fiscale eenheid af. Dat kan op verzoek van één of meer van de
Lees verder...