Nieuws

Levensloopregeling
18-09-2014
Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling voor nieuwe gevallen afgeschaft. Op grond van het overgangsrecht gold in 2013 dat bij volledige opname van het levenslooptegoed slechts 80% werd belast. Wie in 2013 geen gebruik gemaakt heeft van deze regeling krijgt in 2015 een nieuwe kans. De 80%-regeling geldt in 2015 voor maximaal het bedrag
Lees verder...

Gebruikelijk loon
18-09-2014
De gebruikelijkloonregeling is van toepassing op mensen die werken voor een BV waarin zij of hun partner een aanmerkelijk belang hebben. In het merendeel van de gevallen gaat het om een dga. De regeling wordt volgend jaar duidelijker omschreven in de wet. Met ingang van 1 januari 2015 geldt als hoofdregel dat het loon van een dga ten
Lees verder...

Heffingskortingen
18-09-2014
Diverse heffingskortingen in de loon- en inkomstenbelasting worden aangepast in het Belastingplan 2015. ArbeidskortingDe arbeidskorting, een extra heffingskorting voor werkenden, begint bij een bepaalde hoogte van het inkomen te dalen. Deze zogenaamde afbouwgrens van de arbeidskorting gaat volgend jaar omhoog om werken lonender te maken.
Lees verder...

Belastingplan 2015
17-09-2014
Op Prinsjesdag heeft het kabinet naast de Miljoenennota het jaarlijkse Belastingplan bekend gemaakt. Waar het de afgelopen jaren gebruikelijk was om meerdere wetsvoorstellen tegelijk in te dienen die gezamenlijk het Belastingplan vormden, bestaat het Belastingplan dit jaar uit slechts een wetsvoorstel, het eigenlijke Belastingplan 2015.
Lees verder...

Aftrek buitenlandse boete
17-09-2014
Geldboeten, die zijn opgelegd door de Nederlandse strafrechter, de Nederlandse overheid of een instelling van de Europese Unie zijn in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting van aftrek uitgesloten. Op dit moment geldt dat niet voor boeten die worden betaald aan een buitenlandse overheid. Dat verandert per 1 januari 2015. Ook
Lees verder...

Kindgebonden budget
17-09-2014
Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor de kosten van kinderen voor gezinnen met lagere inkomens. Het kindgebonden budget daalt met het stijgen van het inkomen van de ouders wanneer dat hoger is dan een bedrag van € 19.767. Het percentage waarmee de uitkering wordt verminderd wordt verlaagd van 7,6% naar
Lees verder...

Werkkostenregeling
17-09-2014
De per 1 januari 2011 ingevoerde werkkostenregeling voor vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer geldt met ingang van 2015 verplicht. De mogelijkheid om te kiezen voor de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervalt dan. De werkkostenregeling is bedoeld als vereenvoudiging van de regelgeving. Eerder werden al vijf
Lees verder...

Maatregelen eigen woning
17-09-2014
Een van de maatregelen die is getroffen om de woningmarkt te verbeteren is het toestaan van de aftrek van rente op restschulden die zijn overgebleven na de verkoop van een eigen woning voor een lager bedrag dan de hypotheekschuld. De periode van aftrek wordt verlengd van tien jaar naar vijftien jaar. Daarnaast worden twee als tijdelijk
Lees verder...

Tarieven IB en LB
17-09-2014
Het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting gaat met 0,25% omhoog van 5,1% naar 5,35%. Dat wordt als lastenverlichting aangekondigd omdat eerder was besloten dat dit tarief hoger zou zijn. Het tarief inclusief premieheffing in de eerste schijf komt in 2015 uit op 36,5%.
Lees verder...

Opheffing tenaamstellingsverplichting omzetbelasting
12-09-2014
Sinds 1 december 2013 betaalt de Belastingdienst belastingteruggaven en toeslagen alleen uit op een bankrekeningnummer op naam van de rechthebbende. In een aantal gevallen leidde dat tot onvoorziene problemen bij de uitbetaling van omzetbelasting. Bedragen die rechtstreeks aan fiscaal vertegenwoordigers moesten worden uitbetaald of aan
Lees verder...

Tweede Kamer akkoord met afschaffing product- en bedrijfschappen
11-09-2014
Het wetsvoorstel om de product- en bedrijfschappen per 1 januari 2015 op te heffen is aangenomen door de Tweede Kamer. Wanneer het wetsvoorstel wordt ingevoerd vervallen de verplichte heffingen die ondernemers betalen aan de product- en bedrijfschappen. Product- en bedrijfschappen voeren taken uit voor de overheid en voor het
Lees verder...

Tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling loopt af
11-09-2014
Er zijn Kamervragen gesteld over de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling. Door deze verruiming kan iemand tot € 100.000 belastingvrij schenken voor de financiering van een koopwoning zonder dat er beperkingen gelden aan de relatie tussen schenker en ontvanger. Bij de invoering van deze regeling is rekening gehouden met
Lees verder...

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid
11-09-2014
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt een bedrag van € 5 miljoen beschikbaar aan MKB-Nederland om de duurzame inzetbaarheid van werknemers in het MKB te stimuleren. MKB-Nederland wil de duurzame inzetbaarheid verhogen door mensen tot hun pensioen fit te houden voor de arbeidsmarkt. Volgens de minister moeten
Lees verder...

Kamerbrief over Wet minimumloon
10-09-2014
In de afgelopen jaren is meerdere malen gebleken dat de Wet minimumloon (Wml) niet is toegesneden op de huidige arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen. De huidige arbeidsmarkt kent een grote verscheidenheid aan arbeidsverhoudingen. De grens tussen werknemerschap en andere vormen van het verrichten van arbeid is in de loop der tijd
Lees verder...

Onzakelijke lening
03-09-2014
Aan de lange reeks jurisprudentie over de zogenaamde onzakelijke lening heeft Hof Arnhem onlangs een uitspraak toegevoegd. Een lening is onzakelijk wanneer deze wordt aangegaan tussen gelieerde partijen op zodanige condities dat de crediteur een risico loopt dat een onafhankelijke derde niet zou hebben genomen. Er kan in een dergelijk
Lees verder...