Nieuws

Huishoudentoeslag komt er niet
17-04-2014
De huishoudentoeslag, die per 1 januari 2015 ingevoerd zou worden, komt er niet. De huishoudentoeslag moest de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de huurtoeslag vervangen. Tegelijk zou er een nieuwe ouderencomponent worden toegevoegd. Op die manier moest er één toeslag per huishouden komen. De bedoeling was dat het stelsel van
Lees verder...

Werking vertrouwensbeginsel
17-04-2014
Na een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2007 werden de gemeentelijke belastingen geharmoniseerd. Vóór deze datum werden in een van de voormalige gemeenten aanslagen rioolrecht opgelegd voor stacaravans op recreatieterreinen. In de andere voormalige gemeente gebeurde dat niet. Na harmonisering van de belastingen werden in de hele
Lees verder...

Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen
16-04-2014
Via het internet kan gereageerd worden op een ontwerpwetsvoorstel dat de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen wil moderniseren. Het doel van deze modernisering is het voorkomen van concurrentieverstoring tussen niet belastingplichtige overheidsbedrijven en wel belastingplichtige private ondernemingen. Reageren kan tot
Lees verder...

Voorstel versoepeling cookiewetgeving
16-04-2014
Sinds juni 2012 schrijft de Telecommunicatiewet voor dat toestemming aan de bezoeker van een website moet worden gevraagd voor het gebruik van cookies. Die regeling dient ter bescherming van de privacy. Niet alle cookies zijn privacygevoelig. Het gaat alleen om de cookies die gegevens van bezoekers verzamelen en opslaan. De minister van
Lees verder...

Afbouw arbeidskorting wordt beperkt
16-04-2014
In ruil voor het niet strafbaar stellen van illegaliteit wordt de arbeidskorting aangepast. Met ingang van 2015 begint de afbouw van de arbeidskorting bij een inkomen van circa € 49.000. Zonder deze aanpassing zou de vermindering van de arbeidskorting beginnen bij een inkomen van ongeveer € 42.000. In 2014 bedraagt de arbeidskorting
Lees verder...

Erfgenaam belanghebbende bij WOZ-beschikking
16-04-2014
Volgens de Hoge Raad kan een erfgenaam belang hebben bij de WOZ-waarde van een onroerende zaak. Dat doet zich voor als een erfgenaam een overbedelingsvordering krijgt omdat alle goederen van de nalatenschap naar de langstlevende partner gaan. Behoort een woning tot de nalatenschap, dan heeft de erfgenaam belang heeft bij de vaststelling
Lees verder...

Bovenmatig deel vergoeding vormt loon
10-04-2014
Een werkgever kan de kosten van vervoer van een werknemer belastingvrij vergoeden tot een bedrag van € 0,19 per kilometer. Is de vergoeding hoger dan € 0,19 per kilometer, dan vormt het meerdere loon waarover loonbelasting moet worden ingehouden en afgedragen. Een werknemer die van zijn werkgever een vergoeding van € 0,38 per kilometer
Lees verder...

Uitstel van betaling
09-04-2014
Naar aanleiding van berichten in de media zijn vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën over de omvang van en de voorwaarden voor uitstel van betaling aan ondernemers. Volgens de staatssecretaris loopt het bedrag waarvoor uitstel van betaling is verleend sinds 2008 op, maar daalt het bedrag dat de Belastingdienst misloopt door
Lees verder...

Wel of geen overgang onderneming?
09-04-2014
Bij de overgang van een onderneming blijven de arbeidsovereenkomsten van het in de onderneming werkzame personeel in stand. Voor de overgang van een onderneming is nodig dat er een economische eenheid die haar identiteit behoudt wordt overgedragen. Een economische eenheid is in dit verband een geheel van georganiseerde middelen dat is
Lees verder...

Gedeeltelijke herroeping beschikking fiscale eenheid
09-04-2014
Ondernemers die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zijn verweven worden, al dan niet op verzoek, bij beschikking van de inspecteur als een fiscale eenheid voor de omzetbelasting aangemerkt. Een fiscale eenheid voor de omzetbelasting gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de inspecteur de
Lees verder...

Erfenis wordt onderdeel bedrijfsvermogen
03-04-2014
Volgens de Hoge Raad is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) niet van toepassing op vermogensbestanddelen die pas na de verkrijging tot het ondernemingsvermogen gaan behoren.De BOF is een faciliteit in de Successiewet die inhoudt dat de erfrechtelijke verkrijging van ondernemingsvermogen onder voorwaarden geheel of grotendeels is
Lees verder...

Wereldwijd non-concurrentiebeding
03-04-2014
De kantonrechter heeft in kort geding geoordeeld dat een wereldwijd non-concurrentiebeding niet onredelijk hoeft te zijn. De werkgever was een bedrijf dat zich bezig houdt met het online boeken van hotels en dergelijke. Online boeken van hotels kan vanaf iedere plek op de wereld gebeuren. Het non-concurrentiebeding was niet onredelijk
Lees verder...

Gebruikelijk loon dga als BV overig personeel heeft
03-04-2014
Het gebruikelijk loon mag niet worden vastgesteld met de afroommethode als een BV ander personeel heeft naast de dga. Dat is de strekking van een arrest van de Hoge Raad uit 2012. Na dit arrest moest Hof Amsterdam beoordelen of de inspecteur de hoogte van het loon van de dga terecht had gecorrigeerd op grond van de
Lees verder...

Beperking inkoopregeling AOW aangekondigd
03-04-2014
Wie in Nederland woont, is verplicht verzekerd voor de AOW en bouwt in 50 jaar een volledig AOW-pensioen op. Per jaar wordt 2% van de aanspraak op AOW opgebouwd. Mensen die zich voor het eerst in Nederland vestigen missen mogelijk een aantal opbouwjaren en krijgen te zijner tijd dan geen volledige AOW-uitkering. Door gebruik te maken
Lees verder...

Invoering depotrekeningen uitgesteld
03-04-2014
Wordt het depotstelsel nu wel of niet ingevoerd? Dat is de vraag nu de Belastingdienst heeft meegedeeld dat de geplande invoeringsdatum van 1 januari 2014 niet is gehaald. In november 2013 werd nog aangekondigd dat de lang geplande omschakeling van het stelsel van g-rekeningen op het depotstelsel per 1 juli 2014 zijn beslag zou krijgen
Lees verder...