Nieuws

Wettelijk minimumloon januari 2015
30-10-2014
De hoogte van het wettelijk minimumloon wordt halfjaarlijks aangepast aan de algemene welvaartsontwikkeling. Per 1 januari 2015 vindt de volgende aanpassing plaats. Het aanpassingspercentage voor afronding bedraagt 0,4435. De vermenigvuldigingsfactor komt dan op 1,004435. Vermenigvuldiging van deze factor met het wettelijk minimumloon per
Lees verder...

Verdeling stemrechten in BV
29-10-2014
Een dga valt buiten het bereik van de werknemersverzekeringen. Voor toepassing van de werknemersverzekeringen is iemand dga wanneer hij een zodanig aantal stemmen heeft in de algemene vergadering van aandeelhouders dat hij niet tegen zijn zin ontslagen kan worden. De Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder bevat daarnaast nog
Lees verder...

Voorstel aanpassing autobelastingen 2016
29-10-2014
De tweede nota van wijziging bij het Belastingplan 2015 bevat wijzigingen op het gebied van de autobelastingen voor het jaar 2016 en een aanpassing van de overgangsregeling in de gebruikelijkloonregeling. AutobelastingenIn de Wet uitwerking autobrief was de jaarlijkse aanpassing van de CO2-grenzen voor de jaren tot en met 2015 geregeld.
Lees verder...

Verruimde schenkingsvrijstelling en woning in aanbouw
22-10-2014
De tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling is een crisismaatregel die is bedoeld om de woningmarkt te stimuleren. Volgens deze verruimde regeling kan in de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 een belastingvrije schenking in verband met een eigen woning worden gedaan van maximaal € 100.000. Het geschonken bedrag moet
Lees verder...

Autobrief 2.0 komt in 2015
21-10-2014
De staatssecretaris van Financiën had eerder aangekondigd dat hij in het vierde kwartaal van 2014 de zogenaamde Autobrief 2.0 naar de Tweede Kamer zou sturen. De gedachte van het kabinet was om de autobelastingen aan te passen, los van de aanzet voor de grootschalige herziening van het belastingstelsel. De Kamer heeft de wens uitgesproken
Lees verder...

Geen 30%-regeling voor jonge profvoetballer
16-10-2014
Op verzoek kan voor een ingekomen werknemer die beschikt over een specifieke deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars is de 30%-regeling worden toegepast. Bij de beoordeling van de specifieke deskundigheid wordt rekening gehouden met het opleidingsniveau van de werknemer, de voor de functie relevante ervaring en het
Lees verder...

Dividenduitkering vererfde AB-aandelen
10-10-2014
De staatssecretaris van Financiën heeft de mogelijkheid om onbelast dividend uit te keren aan mensen die aanmerkelijkbelangaandelen hebben geërfd, verruimd.De mogelijkheid om onbelast dividend op vererfde aandelen uit te keren bestaat voor dividend dat wordt uitgekeerd binnen 24 maanden na het overlijden van de erflater. In verband met de
Lees verder...

Kamervragen liquidatieverlies deelneming
10-10-2014
Naar aanleiding van een tijdschriftartikel over de wenselijkheid van modernisering van de liquidatieverliesregeling zijn Kamervragen gesteld. De liquidatieverliesregeling is een uitzondering op de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting. Door de deelnemingsvrijstelling worden winsten binnen een concern slechts eenmaal belast.
Lees verder...

Zzp'er in de zorg
10-10-2014
Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is een verpleegkundige die voor meerdere thuiszorginstellingen werkte, ondernemer voor de inkomstenbelasting. Uit vaste jurisprudentie volgt dat iemand een zelfstandig beroep uitoefent als hij zijn werkzaamheden zelfstandig en voor eigen rekening en risico verricht en hij daarbij ondernemersrisico loopt. Bij
Lees verder...

Combinatie zakelijke reis met vakantie
10-10-2014
Er vindt geen bijtelling bij het inkomen plaats voor een auto van de zaak als het privégebruik van de auto in een kalenderjaar niet meer dan 500 km bedraagt. De bewijslast voor het privégebruik ligt bij de werknemer met de auto van de zaak. Slaagt de werknemer er niet in dat bewijs te leveren, dan moet een bijtelling plaatsvinden bij het
Lees verder...

iPad is communicatiemiddel
01-10-2014
Verstrekkingen, die niet als beloningsvoordeel worden ervaren, vallen niet onder het ruime loonbegrip van de loonbelasting. Dat betekent dat er in beginsel geen loonbelasting hoeft te worden ingehouden en afgedragen. Er moet wel rekening gehouden worden met eventueel geldende normeringen en beperkingen. Zo geldt voor de verstrekking van
Lees verder...

Verlofuren geen studiekosten
30-09-2014
Een werknemer volgde in 2008 een opleiding naast zijn werk. Voor het volgen van de opleiding nam de werknemer in 2008 20 verlofdagen op. In zijn aangifte inkomstenbelasting bracht hij naast de betaling van het cursusgeld een bedrag van € 6.595 in aftrek. Dat bedrag had hij berekend door zijn uurloon te vermenigvuldigen met het aantal
Lees verder...

Wetsvoorstel om VAR te vervangen ingediend
30-09-2014
De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter invoering van de “beschikking geen loonheffingen” ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel moet de bestaande regeling van de VAR (Verklaring ArbeidsRelatie) vervangen. De VAR biedt geen zekerheid voor de opdrachtnemer. De fiscale kwalificatie van inkomen voor de
Lees verder...

Contouren herziening belastingstelsel
29-09-2014
De staatssecretaris van Financiën heeft parallel aan het Belastingplan 2015 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over mogelijke keuzes bij een herziening van het belastingstelsel. Het kabinet wil via een stelselherziening de werkgelegenheid bevorderen. Om een zo breed mogelijk draagvlak te verwerven is het kabinet op zoek naar steun
Lees verder...

Modernisering verlofregelingen
26-09-2014
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een derde nota van wijziging ingediend op het wetsvoorstel modernisering regeling voor verlof en arbeidstijden. Deze nota van wijziging bevat het voorstel voor een regeling van overgang van het resterende bevallingsverlof en uitkeringsrecht aan de partner als de moeder tijdens het
Lees verder...